ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

język polski - Szkoła Podstawowa

Cele ogólne:

 • wyrównywanie braków edukacyjnych,
 • wyposażenie uczniów w umiejętności sprawnego komunikowania się w języku polskim,
 • uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji,
 • bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami,
 • kształtowanie sprawności komunikacyjnych,
 • wyrabianie nawyków samokształceniowych,
 • rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie techniki głośnego czytania z zastosowaniem znaków interpunkcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
 • wyrabianie nawyku dbałości o organizację graficzną tekstu,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego konstruowania zdań,
 • wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego,
 • przypomnienie zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenie umiejętności stosowania ich w praktyce,
 • uzupełnianie wiadomości o budowie zdania pojedynczego,
 • bogacenie słownictwa, gromadzenie słów potrzebnych przy tworzeniu różnych typów wypowiedzi pisemnej.

Propozycje zajęć:

 • Utrwalenie zasad ortograficznych – uzupełnianie „wesołych dyktand”.
 • Praca ze słownikiem ortograficznym.
 • „Dyktanda uzupełnianki –orto – testy”.
 • Rebusy, krzyżówki, logogryfy, zagadki… - ortografia ani nudna, ani trudna.
 • Doskonalimy umiejętność starannego pisania z zachowaniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
 • Pisanie ze słuchu.
 • Utrwalenie wiadomości o częściach mowy – odmiana przez osoby, liczby, czasy, rodzaje.
 • Ćwiczenia w cichym i głośnym czytaniu ze zrozumieniem – wyodrębnianie wyrazów, zdań z tekstu, stawianie znaków interpunkcyjnych.
 • Ćwiczenia kształcące poprawną dykcję, wyrazistość mowy, poprawny akcent oraz intonację.

Bożena Pałubicka

matematyka - Szkoła Podstawowa

I. Cele ogólne

 • Udzielenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce matematyki, wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalenie bieżącego materiału tak, by uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki.
 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.

II. Cele szczegółowe

 • Pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce.
 • Przełamanie strachu przed matematyką.
 • Uzupełnienie zaległości i braków.
 • Przywrócenie wiary we własne siły i możliwości.
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.
 • Poprawienie sprawności liczenia pamięciowego i pisemnego.
 • Uczenie logicznego myślenia.
 • Rozwiązywanie prostych zadań.
 • Wyjaśnienie bieżącego materiału.
 • Praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki.
 • Przygotowanie do sprawdzianów wiadomości.
 • Ukazanie prostych przykładów zastosowania matematyki w życiu codziennym.
 • Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów.
 • Wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki i matematyki z innymi dziedzinami wiedzy i codziennym życiem.

Magdalena Walczykowska

język polski - Branżowa Szkoła I Stopnia

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Cel główny: wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
Cele szczegółowe:
1. Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury.
2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego redagowania i pisania krótkich i dłuższych tekstów na dany lub dowolny temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym oraz czytelności i estetyczności pisma.
3. Wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów i wiedzy o otaczającym świecie.
4. Kształcenie różnych form wypowiedzi.
5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
6. Wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania nauczyciela i kolegów.
7. Utrwalanie zasad ortograficznych, ze zwróceniem uwagi na umiejętne stosowanie ich w praktyce.
8. Doskonalenie umiejętności korzystania z dostępnych słowników i encyklopedii.
9. Wdrażanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy.


Joanna Ryszka

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content