Historia

Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka Slajd Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
Historia ośrodka
Historia ośrodka
Historia ośrodka
Historia ośrodka
Historia ośrodka
Historia ośrodka
Historia ośrodka
Historia ośrodka
Historia ośrodka
Historia ośrodka
Historia SOSW w Świnoujściu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu został utworzony z działającej od 1957 roku w Kamieniu Pomorskim Filii Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie.

1958 - Przeniesienie Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1 z Kamienia Pomorskiego do Świnoujścia, do budynków przy ulicy Piastowskiej 55.

1961- Przeniesienie placówki do budynku przy Placu Słowiańskim 3.

1977 - Nadanie Zakładowi imienia Marii Konopnickiej. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci patronki.

1977 - VII Szczep Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego otrzymał sztandar i imię majora Henryka Sucharskiego.

1978 - Połączenie Zakładu z Państwowym Zakładem Wychowawczym Nr 2 w Świnoujściu w jedną placówkę pod nazwą - Państwowy Zakład Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.

1978 - Zmiana lokalizacji placówki i powrót do budynków przy ulicy Piastowskiej 55.

1983 - Jubileusz 25 - lecia istnienia. Placówce nadano sztandar.

1984 - Zmiana nazwy placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Na tablicy urzędowej, sztandarze, pieczęciach pomija się nazwę ,,specjalny”.

1989 - Jubileusz 30 - lecia istnienia. Sztandar odznaczono Gryfem Pomorskim. Sześciu pedagogów uhonorowano zaszczytną odznaką Przyjaciel Dziecka, przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

1998 - Utworzenie 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. W klasie pierwszej naukę w zawodach: malarz - tapeciarz, kucharz i fryzjer podjęło 16 uczniów.

1999 - Reforma oświaty. Powstanie 6-letniej szkoły podstawowej specjalnej oraz 3 - letniego gimnazjum specjalnego.

2002 - Powstanie oddziału przysposabiającego do pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym przy szkole zawodowej.

2003 - Gimnazjum Specjalne otrzymało certyfikat Szkoły z klasą.

2004 - Kuratorium Oświaty w Szczecinie nadało placówce tytuł Zachodniopomorska Placówka Jakości.

2004 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przyznała placówce  upoważnienie  do organizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na kierunku: kucharz małej gastronomii, malarz - tapeciarz; w kolejnych latach: monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz.

2005 - 2008 - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek otrzymał nowoczesną pracownię komputerową oraz pracownię do terapii metodą Tomatisa (2005); sprzęt do terapii biofeedback (2006); integracji sensorycznej (2008); Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (2008).

2007 - Powstanie 3 - letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

2007 - Powołanie Stowarzyszenia UKS SKEJT Świnoujście - członek Polskiego Stowarzyszenia Społecznego Sprawni Razem z siedzibą w Warszawie, działającego pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2008 -  Utworzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w celu objęcia wczesną terapią dzieci z różnorodnymi wadami rozwojowymi oraz wsparcia ich rodzin.

2008 -  Nawiązanie współpracy między Ośrodkiem a Szkołą Specjalną w Zirchow o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym.

2008 - Realizacja projektu Mosty do wiedzy – wyrównywanie szans edukacyjnych. Placówka była wnioskodawcą, reprezentantem beneficjenta i realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zrealizowano szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych we wszystkich gimnazjach w Świnoujściu w roku szkolnym 2008/2009.

2011 - Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, placówka poszerza ofertę edukacyjną powołując  Przedszkole Specjalne.

2013 – Z inicjatywy grupy nauczycieli założono Stowarzyszenie Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i ich Rodzinom PROFICIO.

2017 - Reforma oświaty. Przekształcenie 6 - letniej szkoły podstawowej na 8 - letnią szkołę podstawową; wygaszanie gimnazjum. Powołanie 3 - letniej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz utworzenie nowego kierunku  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

 2018 - Placówka obchodzi jubileusz 60 - lecia powstania.

Obecnie Ośrodek jest bardzo dobrze wyposażoną, nowoczesną placówką kształcenia specjalnego. Dysponuje pracowniami i salami rehabilitacyjnymi, stołówką i internatem. W pomieszczeniach o wysokim standardzie, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
i uczniów, prowadzi się różne formy zajęć dydaktycznych, przedszkolnych, terapeutycznych, rekreacyjnych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych.  

Kadra pedagogiczna systematycznie doskonaląc się i podnosząc kwalifikacje, wykorzystuje w kształceniu wiele metod z zakresu terapii wielozmysłowej, integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii behawioralnej, ruchu rozwijającego W. Shebron, indywidualnej stymulacji słuchu Johansa IAS, EEG biofeedback”u, logopedycznej, dogoterapii, hipoterapii, rehabilitacji ruchowej, biblioterapii.

Jubileusz 60 - lecia SOSW,  to część historii naszego miasta, część życia dzieci i młodzieży, które tutaj uczą się, mieszkają i zdobywają zawód. To także pracownicy, kadra pedagogiczna, dyrektorzy, dzięki którym placówka postrzegana jest jako integralny element lokalnego środowiska.

Dyrektorzy SOSW

Bogusław Kwiatecki,

Wacław Wasilewski,

Edmund Zieliński,

Antonina Oślizło,

Tadeusz Majda,

Krystyna Zimecka,

Aneta Wojak,

Monika Lech,

Bernardeta Kołdunek.

Krystyna Makowska

Folder z okazji 60-lecia SOSW w Świnoujściu
grafika - folder z z historią SOSW w Świnoujściu.
Prezentacja z okazji 60-lecia SOSW w Świnoujściu
ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content