KOŁA ZAINTERESOWAŃ

KOŁO RECYTATORSKIE DLA UCZNIÓW Z ZE-T "C" SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Grafika Dzieci uśmiechnięte i roześmiane trzymają zielony materiał.

Zajęcia w kole recytatorskim stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów. Na zajęciach dzieci ćwiczą sztukę poprawnej wymowy, poprawiają dykcję. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie wyrabiają w sobie wiele pozytywnych postaw: uczą się tolerancji, wzajemnego szacunku, rozwijają swoje zdolności. Ważnym celem jest również przygotowanie dziecka do wartościowego i racjonalnego spędzania czasu wolnego. Uczniowie uczą się dokonywać właściwych wyborów. Udział w przedstawieniach rozwija ich wiarę w siebie. Nasi „młodzi artyści” wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość, pokonują tremę podczas publicznych wystąpień. Efekty swojej pracy  prezentują podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 

Grażyna Kos

KOŁO CZYTELNICZE DLA KLAS I-III
Grafika wektorowa - uśmiechnięte dziecko czyta książkę.

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Koło czytelnicze ma na celu:

 • podnosić poziom czytelnictwa wśród dzieci
 • kształtować nawyk czytania na całe życie
 • wywoływać przyjemne skojarzenia związane z procesem czytania
 • zainteresować uczniów zbiorami biblioteki szkolnej
 • stymulować rozwój emocjonalny i kształcić wrażliwość dzieci
 • bogacić słownictwo
 • rozbudzać wyobraźnię

Proponowana literatura:

 • opowiadania publikowane w czasopiśmie „Abecadło”
 • wiersze J. Tuwima, J. Brzechwy, M. Konopnickiej
 • audiobooki: „Leśne opowieści”, „ Dzieci z ulicy awanturników”, „Wielka ucieczka dziadka”
 • słuchowiska dla dzieci: „Sprawiedliwa Rózga”, „Cudowna Kłódka”, „ Julka, Pająk i Atrakcje”, „Czarownik Ptaków” 

Izabela Santorek

KOŁO TEATRALNE DLA UCZNIÓW KL. II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dzieci na scenie przebrane w kolorowe stroje.

Udział w zajęciach umożliwia emocjonalny rozwój dziecka, pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, uczy odkrywać inny świat i znaleźć motywację do tworzenia, rozwija wiarę w siebie.

     Na zajęciach koła teatralnego uczniowie przygotowują się go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa, uczą się podstawowych zagadnień związanych z teatrem, poznają proces twórczy nad spektaklem, rozwijają zainteresowanie literaturą, ale przede wszystkim bawią się słowem, gestem, muzyką oraz ruchem scenicznym. Zajęcia oprócz rozwijania zainteresowań uczniów mają również wymiar rewalidacyjny, ponieważ usprawniają wymowę, doskonalą prawidłowy oddech, rozwijają wrażliwość słuchową, koncentrację i pamięć.

W ramach zajęć teatralnych planujemy: wyjście do teatru, kina, muzeum, spektakle on-line, przygotowywanie inscenizacji i prezentację przed publicznością szkolną i lokalną oraz udział w konkursach recytatorskich, przeglądach i festiwalach teatralnych.

Iwona Stasiak

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE
Grafika wektorowa - stoper a w tle fragment bieżni.

W SOSW Świnoujście działa Uczniowski Klub Sportowy SKEJT. W ramach jego działalności prowadzone są zajęcia SKS dla uczniów ośrodka z różnych dyscyplin sportowych. Dzieci
i młodzież nabywają tam umiejętności i rozwijają zainteresowania sportowe. Uczestniczą w zawodach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

CHÓREK
Grafika wektorowa - śpiewające dzieci.

Chórek w SOSW spełnia trzy podstawowe funkcje:

 • poznawczo-kształcącą,
 • wychowawczą
 • użytkową.

Zajęcia chórku przeznaczone są dla uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych. Do zespołu może należeć każdy chętny uczeń.

Ogólne cele edukacyjne:

 1. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.
 2. Umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych.
 3. Kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie).
 4. Ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki.
 5. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, kontemplacji a także autorefleksji.
 6. Ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej.

Szczegółowe cele edukacyjne:

 • kształtowanie zainteresowań i upodobań muzycznych
 • kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim
 • kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej
 • wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne
 • wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania swojego wolnego czasu
 • opanowanie różnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem imprez szkolnych
 • kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie
 • dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania a także pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz możliwością wykazania się własnymi umiejętnościami
 • wytwarzanie trwałych i wartościowych estetycznie nawyków kontaktu z muzyką różnego typu
 • kształcenie umiejętności współżycia w grupie zjednoczonej wspólnymi zainteresowaniami
 • wartościowe, w sensie poznawczym i wychowawczym, wypełnienie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych
 • ułatwienie kontaktu z muzyką oraz podniesienie kultury muzycznej środowiska

Repertuar utworów:

 1. Pieśni patriotyczne i okolicznościowe.
 2. Piosenki popularne i młodzieżowe.
 3. Pieśni artystyczne i ludowe.

Małgorzata Leśniewska

CZYTANIE BAJEK PRZY MUZYCE RELAKSACYJNEJ

Baju, Baju - czytanie bajek i baśni przy muzyce relaksacyjnej

Dlaczego warto czytać dzieciom ?

Grafika wektorowa - książki.

Czytanie:

 1. buduje więź pomiędzy nauczycielem i dzieckiem,
 2. zaspokaja potrzeby emocjonalne,
 3. wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości,
 4. uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu,
 5. przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania,
 6. uczy myślenia,
 7. rozwija wyobraźnię,
 8. poprawia koncentrację,
 9. ćwiczy pamięć,
 10. przynosi wiedzę ogólną,
 11. ułatwia naukę,
 12. uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną,
 13. rozwija poczucie humoru,
 14. jest znakomitą rozrywką,
 15. zapobiega uzależnieniu od mediów,
 16. chroni przed  wpływami ze strony otoczenia i kultury masowej,
 17. pomaga w rozwiązywaniu problemów,
 18. jest zdrową ucieczką od nudy,
 19. jest profilaktyką działań aspołecznych,
 20. kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

Barbara Krzyszczak

PASZPORT DO DOROSŁOŚCI - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W tym roku szkolnym głównym założeniem programu ,,Paszport do dorosłości’’ jest ułatwienie życiowego startu naszym pełnoletnim wychowankom, absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia. Moja innowacja pedagogiczna będzie polegała na tym, by uczniowie odkrywali sens swoich działań, by wiedzieli, co chcą osiągnąć i planowali, jak to zrobić. Przy mojej pomocy, ale w dużej mierze samodzielnie, będą przygotowywali wszelkie wyjścia (Urząd Miasta, Urząd Pracy, ZUS, Bank, Urząd Skarbowy, Poczta, zakłady pracy) - na przykład będą sami zdobywać informacje o godzinach urzędowania, dopełnieniu koniecznych formalności potrzebnych w załatwieniu sprawy w urzędzie. Zadania, które będę im przydzielała i których będą się podejmować sami, dostosuję do ich możliwości i umiejętności. Wspólnie będziemy opracowywali plany naszych wycieczek. Działania w ramach innowacji prowadzić będę wykorzystując metody aktywizujące, które poprzez swoją atrakcyjność mają motywować młodzież do twórczego wysiłku i intensywnego działania, dążenia do wiedzy i nabywania umiejętności.
Zakładam, że wszystkie działania, które zmierzam podjąć w ramach innowacji pedagogicznej przyczynią się do wzrostu samodzielności naszych wychowanków i wyposażą ich w pewność siebie, wiarę we własne możliwości, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, a to z kolei ułatwi im funkcjonowanie w środowisku otwartym.
Programem objęta będzie młodzież kończąca w danym roku szkolnym naukę w szkole branżowej. Program zakłada czynne uczestnictwo uczniów/ w razie potrzeb/ w wyposażeniu ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe oraz życiowe.


Sylwia Kruk

KOŁO CZYTELNICZO-RECYTATORSKIE DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Klasa szkolna.

KOŁO CZYTELNICZO-RECYTATORSKIE DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ma na celu:
Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze.
Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją.

Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci i młodzieży do działań artystycznych.
Na zajęciach koła uczniowie poznają wartościowe utwory z zakresu literatury polskiej, będą potrafili kontrolować własną wymowę, wzbogacą słownik czynny i bierny, będą uczestniczyli w przedstawieniach teatralnych, konkursach recytatorskich, rozwiną uzdolnienia aktorskie. Będą prezentować różne utwory młodszym kolegom ze szkoły podstawowej.

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” Wisława Szymborska

Joanna Ryszka

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content