PROJEKTY I INNOWACJE

PROJEKTY

Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu


Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Operacja: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"

Priorytet nr 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Nazwa - Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu

Całkowita wartość projektu: 921 396,39 zł

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Termin rozpoczęcia projektu: lipiec 2021

Termin zakończenia projektu: grudzień 2021

Beneficjentem operacji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu jako jednostka organizacyjna podległa JST – Gminie Miasto Świnoujście.

Celem operacji jest poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniających związek mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej w Świnoujściu.

Realizacja projektu obejmować będzie:

 • remont oraz wymianę nawierzchni utwardzonych celem utworzenia boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 14x24 m (336 m2), z nawierzchnią poliuretanową, przeznaczonego do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz montażem piłkochwytów o wysokości 4,0 m,
 • powstanie nowego placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową z 4 zestawami zabawowymi dla dzieci w różnych grupach wiekowych tj. zestaw zabawowo-sprawnościowy, integracyjny dla dzieci w wieku 3-7 lat (w tym dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich), zestaw sprawnościowy – mostki ruchome – typu ścieżka zdrowia dla dzieci w wieku 3-10 lat, zestaw sprawnościowo- wspinaczkowy dla dzieci w wieku 7-14 lat oraz huśtawka wagowa,
 • montaż elementów małej architektury (5 szt.): 3 szt. ławek typu parkowego, 1 szt. kosza na śmieci, 1 szt. wiaty śmietnikowej,
 • zieleń: nasadzenia 10 szt. klonu polnego oraz wykonanie trawników dywanowych,
 • uzupełnienie ogrodzenia terenu systemem paneli stalowych i prefabrykowanego cokołu betonowego.

Inwestycja pn. „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu” wpisuje się w cel ogólny jak i szczegółowy LSR tj. cel ogólny nr 2 Poprawa wykorzystania walorów turystyczno – rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem  zamieszkania, cel szczegółowy 2.1.4 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna zalewu szczecińskiego i okolic. Bez wątpienia realizacja inwestycji poprzez nowe zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w znaczący sposób poprawi i wzbogaci infrastrukturę rekreacyjną dla dzieci uczęszczających do SOSW. Dodatkowo, w wyniku realizacji operacji, urozmaicona zostanie oferta spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i turystów, bowiem w tym rejonie miasta brakuje tego typu miejsc.

Realizowana operacja będzie miała skutek całoroczny. Z boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw będzie możliwość korzystania całorocznego w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Powstała infrastruktura będzie przystosowana do użytkowania przez osoby/dzieci w różnym wieku, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Remont i wymiana nawierzchni, celem utworzenia boiska wielofunkcyjnego oraz powstanie nowego placu zabaw przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu LSR - "nowe, przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane obiekty infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" - wartość wskaźnika 1 szt.

Link do informacji o projekcie z galerią zdjęć na stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście

 „Od hipoterapii do paraolimpiady”- program dla dzieci i młodzieży  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu
„OTWÓRZ OCZY NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ” 2020/2021
Plakat 6 października Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

W roku szkolnym 2020/2021 Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy przy wsparciu Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzinom PROFICIO organizuje II edycję autorskiego projektu „Otwórz oczy na niepełnosprawność”.

CELE TEGOROCZNEJ EDYCJI:

 • Zapoznanie szerszej publiczności z tematyką niepełnosprawności
 • Kształtowanie postaw otwartości na problemy osób z niepełnosprawnościami
 • Zwrócenie uwagi na dokonania władz Miasta Świnoujścia w sferze poprawy życia mieszkańcom z niepełnosprawnościami i zaproszenia do refleksji co jeszcze możemy zrobić?

PRZEBIEG:

I.  Inauguracja projektu 6.10.2020 Światowym Dniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego, poprzez:

 • rozwieszanie plakatów i ulotek w szkołach, przedszkolach, urzędach, przychodniach, przystankach autobusowych, MOPR;
 • ogłoszenie konkursu na wykonanie książeczek sensorycznych  dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Świnoujścia;
 • zaproszenie chętnej młodzieży do udziału w warsztatach sensorycznych  oraz do wykonania prezentacji multimedialnej o miejscach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w naszym mieście

II.  Warsztaty sensoryczne dla młodzieży

 • warsztaty sensoryczne dla młodych uczestników obchodów dni osób z niepełnosprawnością, projekcja filmu pt.: „ Gaby, historia prawdziwa”.

III. 03.12.2019r.  Finał – Plac Wolności

 • Fotorelacja z konkursów, ekspozycja sensorycznych książeczek. Podsumowanie konkursów, wręczenie nagród.
 • Rozmowy na Placu z Gośćmi oglądającymi wystawę.
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „W ŚWIECIE MONTESSORI” 2020/2021

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole przystąpiło do OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „W ŚWIECIE MONTESSORI”.

Na tle zdjęcia ziemi z kosmosu napis: Ogólnopolski Projekt edukacyjny "W Świecie Montessori"

CEL:

 • promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori;
 • wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.

CZAS TRWANIA:
Projekt trwa od 1 października 2020 do 30 maja 2021.

FORMUŁA PROJEKTU:

 • 9 miesięcy i 9 montessoriańskich tematów do poruszenia;
 • nauczyciel próbuje się zmierzyć z danym tematem, robi zdjęcia zajęć lub realizacji zadań i wraz z krótką refleksją wrzuca je na zamkniętą grupę FB (do 5 dnia kolejnego miesiąca);
 • każdy temat i propozycje realizacji będą opisane, opis pojawi się na grupie do końca miesiąca poprzedzającego dany temat, zatem pierwszy opis dotyczący zadania; „Montessoriańska samodzielność” pojawi się do końca września;
 • uczestnicy, po wypełnieniu krótkiej ankiety ewaluacyjnej projektu, dostają certyfikaty i dyplomy dla dzieci w formie pdf;

TEMATY:
Październik: Montessoriańska samodzielność
Listopad: Montessoriańska lekcja ciszy
Grudzień: Montessoriańskie urodziny
Styczeń: Montessoriańskie otoczenie
Luty: Montessoriańskie eksperymenty
Marzec: PowstanieWszechświata– Wielka opowieść
Kwiecień: Kontynenty
Maj: Montessoriańskie bajki i książki

PROGRAM DLA SZKÓŁ - DOSTAWY OWOCÓW, WARZYW I MLEKA W SZKOLE DLA KLAS I-V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - 2020/2021
Logo w kształcie zarysu jabłka z marchewką. Napis Program dla szkół.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Przypominamy Państwu, najważniejsze informacje i zasady związane z uczestnictwem Państwa dziecka w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.
W ramach uczestnictwa w Programie szkoła podstawowa zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz
produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez 12 tygodni, łącznie:

 • - 42 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soki owocowe/przeciery owocowe,
 • - 40 porcji mleka i produktów mlecznych.

Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki owocowe/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.
Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci, czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw (pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu, co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność
Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Zachęcamy Państwa również do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.
Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz zatwierdzonych dostawców, dostępne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa realizującego Program: http://www.kowr.gov.pl/program-dlaszkol/program-dla-szkol. Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

Poniżej zamieszczamy link do materiałów edukacyjnych dla szkół uczestniczących w Programie dla szkół.

https://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol/dzialania-edukacyjne

Zdjęcie 4 pluszowych zabawek - Ekipy Chrumasa.

Ekipa Chrumasa

 

RZĄDOWY PROGRAM "AKTYWNA TABLICA 2019/2020"

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy roku szkolnym 2019/2020 uczestniczy w rządowym programie "Aktywna Tablica".

W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale lekcyjne na poziomie szkoły podstawowej w nowoczesne dotykowe monitory multimedialne. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pozyskanemu dzięki udziałowi w programie nauczyciele mają możliwość wykorzystania na prowadzonych lekcjach technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Działania podejmowane w ramach udziału w programie rządowym „Aktywna Tablica”:

1. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w konferencjach
i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

2. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

- udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;

- zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK;

- dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk:

3. Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają Dyrektora szkoły i nauczycieli
w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

4. Zawarcie porozumienia z innymi, partnerskimi szkołami w sprawie utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

5. Wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin lekcyjnych zajęć edukacyjnych średni w każdym tygodniu nauki w roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

6. Sporządzanie, na potrzeby organu prowadzącego, sprawozdania z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt 1-6 oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania a uczniów w proces uczenia się oraz charakterystykę barier i problemów w realizacji Programu do dnia 15 czerwca 2020 r.

Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach prowadzonych przez organizatora Programu.

SCENARIUSZE LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK

 1. Warsztaty manualne- E. Pacura, Z. Leciej.  (link: https://drive.google.com/file/d/1ueRzRktZGwuZpJZZymo0wSfr-0x0XZIX/view?usp=sharing)
 2. Geografia - M. Walczykowska  (link: https://drive.google.com/file/d/1INdk2XzbGRaFa9ZmCIx9LQ1Oizci8D9C/view?usp=sharing)
 3. J. niemiecki - A. Czyżewska  (link: https://drive.google.com/file/d/11prA4eOI1nrnNCI-wrU4wszjCpUW3ak4/view?usp=sharing)
 4. J. niemiecki – K. Żbik (link: https://drive.google.com/file/d/1indUG-GpQRMap-bRjdXawxXQU8fxBONH/view?usp=sharing)
 5. Historia - K. Otorowska (link: https://drive.google.com/file/d/1DfN6SFbKPffMODZ9EfeaO_TAyE5w4QxG/view?usp=sharing)
 6. J. polski - B. Pałubicka.  (link https://drive.google.com/file/d/1Cf3yA0kEe7rramMy2ex4jn5r9CRi63yh/view?usp=sharing)
 7. Edukacja wczesnoszkolna - matematyka - M. Żołnieruk  (link: https://drive.google.com/file/d/1Hbq_xIsZQ9SiwdD4JF6jpnh-Nj61Q2EY/view?usp=sharing)

INNOWACJE

INNOWACJA METODYCZNA „SENSO – SAMODZIELNI”

INNOWACJA „SENSO – SAMODZIELNI” w PRZEDSZKOLU SPECJALNYM w SOSW w Świnoujściu

Plakat promujący Zajęcia prowadzone metodą Sensoplastyki.

autorzy innowacji :
Joanna Ulaczyk- Surowiec – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, TRENER 1 STOPNIA – Sensoplastyka ®
Olga Gołacka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, TRENER 1 STOPNIA – Sensoplastyka ®

adresaci innowacji:
dzieci uczęszczające do przedszkola specjalnego w SOSW w Świnoujściu

czas realizacji:
listopad 2020 – czerwiec 2021

rodzaj innowacji :
metodyczna

Sensoplastyka® – metoda wspierania rozwoju poprzez działania
z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną
z elementami Coachingu. Od strony działań plastycznych Sensoplastyka® to i tylko wyłącznie produkty spożywcze, używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki® to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni – wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych. Wpływa na harmonijny rozwój zmysłów, funkcjonowanie sfery społeczno - emocjonalnej, aż wreszcie na rozwój sensomotoryczny.

(Definicja Sensoplastyki® I.A. Stefańskiej)
Izabela Anna Stefańska jest twórczynią metody Sensoplastyka®. Właścicielem zastrzeżonego znaku towarowego Sensoplastyka® jest Inkubator Inspiracji. Znak Sensoplastyka® został zarejestrowany
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem
R-283938.
„Sensolpastyka® - Trener 1stopnia” może posługiwać się nazwą „Sensoplastyka®” dla określenia prowadzonych przez siebie zajęć ZGODNIE Z ZASADAMI PRACY metody Sensoplastyka®:

 1. WYŁĄCZNIE BEZPIECZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
 2. PRZYGOTOWUJEMY WOLNĄ PRZESTRZEŃ
 3. ODSTAWIAMY W KĄT FARTUCHY I ODZIEŻ OCHRONNĄ
 4. DAJEMY SOBIE CZAS
 5. ZADAJEMY PYTANIA ZAMIAST WYDAWAĆ POLECENIA
 6. ZAMIAST ZACHĘCAĆ – DAJEMY CZAS I PO PROSTU SIĘ BAWIMY
 7. DOSTRZEGAMY TRUDNE SYTUACJE I WSPIERAMY W ICH DOŚWIADCZANIU
 8. SZANUJEMY WIZERUNEK DZIECKA
 9. NIE TRZYMAMY SIĘ BEZWZGLĘDNIE PRZEPISÓW NA FARBY I MASY PLASTYNE
 10. BRUDZIMY SIĘ.
  „Sensoplastyka ® - Trener 1 stopnia” jest zobowiązany każdorazowo umieszczać swoje dane osobowe przy informacji o prowadzonych przez siebie zajęciach „Sensoplastyka®”. „SENSO – SAMODZIELNI” to innowacja wdrożona dla dzieci przedszkola specjalnego w roku szkolnym 2020/ 2021. Poprzez tą metodę dzieci pobudzają i rozwijają samodzielnie wszystkie zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku. Tworzą ciastolinę, ryżo linę, gluty z nasion, masę plastyczną, kolorowe nitki makaronu itd. Dzięki tej metodzie rozwija się spontaniczna aktywność twórcza dzieci. Sensoplastyka® to warsztaty wspierające ogólny rozwój dziecka oraz małą i dużą motorykę. Motoryka mała to chwytanie, lepienie, ugniatanie, czyli sprawność dłoni i palców, motoryka duża to sprawność ruchowa całego ciała.
  Świadomość zmian zachodzących w dzisiejszym świecie motywuje by kształcić dzieci w taki sposób, aby były samodzielne, gotowe do osiągania sukcesów, gotowe na wyzwania, jakie stawia współczesność.

Cele szczegółowe dla dzieci:
kształtowanie kompetencji intra i interpersonalnych
wpływanie na rozwój osobisty dziecka
wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni dzieci,
wpływanie na rozwój dużej i malej motoryki
wpływanie na stymulację wszystkich 5 zmysłów
wpływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę, – czyli pracę dłoni,)
pogłębienie kontaktu emocjonalnego z dziećmi – budowanie w ten sposób ich poczucia bezpieczeństwa,
wprowadzenie dzieci w świat Sensoplastyki®,
budzenie ciekawości poznawczej,
uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
wspieranie samodzielności,
czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
doświadczenie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
wychodzenie ze schematów,
poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów.

Cele szczegółowe dla rodziców:

odkrywanie potencjału i możliwości w dziecku,
przygotowanie dziecka do nabycia kompetencji by być elastycznym
w zmieniających się świecie,
budowanie w dziecku świadomości siebie.

Cele szczegółowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:
poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat metody Sensoplastyki®,
stworzenie twórczej atmosfery w przedszkolu,
zacieśnienie współpracy z nauczycielami,
promocja placówki, poprzez wdrożenie nowej metody pracy,
współpraca z Radą Rodziców, sponsor organizacji zajęć,
zacieśnienie współpracy z innymi pracownikami przedszkola, w zakresie organizacji i czynności porządkowych.

Zasady prowadzenia zajęć:
odpowiednio przygotowana przestrzeń,
stosowanie pytań, zamiast poleceń,
wykorzystywanie bezpiecznych materiałów i produktów spożywczych,
swoboda w „brudzeniu się”.

Metody:
działania praktycznego,
doświadczeń i eksperymentowania,
pokazu i obserwacji,
Metoda Sensoplastyka®,
ekspresyjna.

Formy pracy:
praca w grupach,
praca indywidualna,
praca zespołowa.

Sposoby realizacji:
stworzenie warunków do realizacji projektu,
zgromadzenie niezbędnych środków realizacji projektu,
podnoszenie wiedzy dotyczącej treści programowych za pomocą literatury, szkoleń, kursów, Internetu,
zapoznanie rodziców z projektem, celowością jego realizacji w przedszkolu i zachęcanie ich do współpracy poprzez udział w zajęciach otwartych,
przygotowanie i prowadzenie zajęć,
udział dzieci w warsztatach Sensoplastyki®.

Organizacja:

Zajęcia odbywać się będą co trzy miesiące na holu Przedszkola Specjalnego w SOSW. W zajęciach będą uczestniczyć jednocześnie wszystkie dzieci naszego przedszkola. Przestrzeń w holu będzie zabezpieczona foliami malarskimi, na których będą odbywały się zajęcia. Przestrzeń bez folii to miejsce, w którym dzieci zostawią kapcie, a po zajęciach będą mogły przebrać się w czyste ubranie. Dla każdego z dzieci przygotowane zostanie ubranie na zmianę.

Działania plastyczne powinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania, dziecko traktuje się, jako podmiot. Realizacja „SENSO - SAMODZIELNI” umożliwia każdemu dziecku poszerzyć i pogłębić wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy. Innowacja posiada jasno sprecyzowane cele, które będą osiągane przez odpowiednio dobrane metody i formy pracy z dzieckiem. Zawiera również propozycję technik plastycznych. Ujęte zostały przewidywane osiągnięcia dzieci jak również sposoby ich prezentowania.

Plan i przebieg zajęć:

 1. Przywitanie z dziećmi: „Witaj….”
 2. Zabawy z piaskiem. Dzieci wytwarzają kolorowy piasek kinetyczny
  z mąki kukurydzianej i oleju. Następnie wykonują z niego budowle.
 3. Suchy makaron. Dzieci przesypują i segregują suche makarony. Tworzą naszyjniki.
 4. Kolorowe woreczki. Dzieci do woreczków z zamknięciem strunowym wlewają farby w kolorach podstawowych. Powstałe kleksy znajdowały się w przeciwległych rogach. Ugniatając woreczek mieszają barwy.
 5. Balonowe stempelki. Do różnokolorowych baloników dzieci nalewają wodę. Przygotowujemy paletę z farbami. Balonowe stempelki używają jak szerokiego pędzla i toczą po papierze jak piłkę.
 6. Mała cukiernia. Dzieci wykonują kolorową ciastolinę. Następnie wykonują ciasteczka i lody. Za pomocą soli i kredy wykonują posypkę.
 7. Robaki spaghetti. Dzieci kolorują ugotowany makaron barwnikami spożywczymi. Następnie wyciągają kolory podane przez terapeutę oraz porównują długości makaronów.
 8. Zapachowe zagadki. Dzieci wąchają zapachy, grają w memo zapachowe.
 9. Malowanie sensoryczne dłońmi i stopami. Dzieci malują farbami dodając mąkę pszenną i kukurydzianą.
 10. Zakończenie zajęć. Wskazanie najciekawszego zadania. Porządkowanie sali.

Formy pracy do przeprowadzenia ewaluacji:

zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli

Narzędzia do ewaluacji:
zgromadzone zdjęcia z zajęć,
własne obserwacje osiągnięć dzieci,
opinia na podstawie rozmów i ankiety dla rodziców i nauczycieli po zakończonej innowacji,
opinia dyrektora SOSW,
przeprowadzenie ewaluacji 15-30 czerwca 2021r.

Bibliografia :

Stefańska I.A., Sensoplastyka®- Trener I stopnia, Inkubator Inspiracji, Lublin 2017
Gładyszewska- Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga, Teoretyczne
i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Impuls, Kraków 2011
Rudowski T., Edukacja i Terapia przez sztukę, Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, ENETEIA, Warszawa 2013
Opala- Wnuk K., Sztuka, która pomaga dzieciom, techniki techniki arteterapii: mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa kolorem, drama, teatr terapeutyczny, Feeria, 2009

 

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content