Przedszkole

TROCHĘ HISTORII

1 września 2011 r. rozpoczęła  działalność najmłodsza placówka dla dzieci w naszym Ośrodku. Rodzice dzieci korzystających z wczesnego wspomagania sygnalizowali potrzebę utworzenia takiego miejsca. Dotyczyło to dzieci , których funkcjonowanie wynikające ze stanu ich zdrowia eliminuje z bezpiecznego przebywania w typowej grupie integracyjnej. Początkowo jedna grupa dzieci przedszkolnych liczyła 5 osób, jednak wkrótce miało się to zmienić, gdyż w kolejce czekały następne przyszłe przedszkolaki. Opiekę nad nimi powierzono nauczycielce z długoletnim doświadczeniem w pracy z przygotowaniem pedagogiki przedszkolnej , wczesnoszkolnej i kształcenia zintegrowanego oraz  pomocy nauczyciela z wykształceniem pielęgniarskim.

Nasze Przedszkole  jest przedszkolem publicznym, które:
1)    prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

3)    przyjmuje, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, dzieci:
a.    z autyzmem,
b.    z zespołem Aspergera,
c.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
d.    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
e.    niewidzące i niedowidzące,
f.    niesłyszące i niedosłyszące,
g.    z niepełnosprawnością sprzężoną.

4)    pracuje w oparciu o:
•    Podstawę programową wychowania przedszkolnego
•    Program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole". Autorki Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek.
Wydawnictwo WSiP
•    Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny każdego dziecka
•    Podręczniki i karty pracy "Tropiciele" .Wydawnictwo WSiP
•    Programy profilaktyczne: ,,Bezpieczne przedszkole’’,  ,,Aqua Fresh’’, "Kubusiowi Przyjaciele Natury’’


Pobyt dziecka w Przedszkolu  jest nieodpłatny.
Ewidencję czasu pobytu dziecka prowadzą nauczyciele poszczególnych oddziałów i  przedstawiają ją Dyrektorowi. Czas pobytu dziecka potwierdzony jest  podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.  
Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma możliwość korzystania z pięciu posiłków.
W Przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela w każdej grupie przedszkolnej.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w Przedszkolu tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest zawsze wychowawca oddziału.
Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30. Informacji udziela Sekretariat  i bezpośrednio Dyrektor SOSW, tel.  91 321 54 26 .


informację uaktualniła Ewa Mayko

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina – Miasto Świnoujście.
Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty  w Szczecinie.
Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 8 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 8 lat. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

Dyrektorem Przedszkola jest Dyrektor Ośrodka, który:
a)    kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
b)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
c)    sprawuje nadzór pedagogiczny,
d)    odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom Przedszkola,
e)    sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego - przez aktywne działania prozdrowotne.

Pobyt dziecka w Przedszkolu do  5 godzin jest nieodpłatny – jest to czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Rada Miasta Świnoujście ustala odpłatność za pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie na podstawie specjalnej Uchwały. Ewidencję czasu pobytu dziecka prowadzą nauczyciele poszczególnych oddziałów i  przedstawiają ją Dyrektorowi. Czas pobytu dziecka potwierdzony jest  podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.  
Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków, spożywanych w stołówce Ośrodka w czasie, kiedy nie korzystają z niej inni wychowankowie Ośrodka.

W Przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela w każdej grupie przedszkolnej.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w Przedszkolu tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracą zespołu kieruje przewodniczący,  którym jest zawsze wychowawca oddziału.
Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz.7:30 do 15:30. Informacji udziela Sekretariat  i bezpośrednio Dyrektor SOSW,  tel. 91 321 54 26 .

Ewa Mayko

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content