WIEDZY

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA TWÓRCZE UCZNIÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie umiejętności odbioru tekstu kultury i jego Wartościowania pod względem etycznym i estetycznym.
 2. Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy kultury.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie ciekawości poznawczej, wrażliwości, aktywnych postaw społecznych.
 2. Stymulowanie umiejętności odkrywania, formułowania i nazywania problemów.
 3. Kształtowanie umiejętności odkrywania, rozpoznawania oraz wyrażania uczuć i emocji.
 4. Kształtowanie umiejętności konstruktywnego komunikowania się i uważnego słuchania innych.
 5. Doskonalenie sprawności językowych.
 • Metody pracy:
 • Ekspresja twórcza:
 • - werbalna,
 • - plastyczna.
 • Formy pracy:
 • – praca z całą grupą,
 • – praca w zespołach,
 • – praca indywidualna.

Zajęcia opieram na wdrażaniu uczniów do aktywności:

Rodzaje aktywności:

 1. Poznanie wybranych dzieł filmowych.
 2. Wyrabianie nawyku czytania książek.
 3. Nauka wierszy na pamięć oraz ich recytacja.
 4. Przygotowanie inscenizacji.
 5. Udział w konkursach.
 • Poznawanie kultury, poprzez:
 • - udział w spektaklach teatralnych i seansach kinowych,
 • - zwiedzanie wystaw, 
 • - wyjścia do biblioteki.

Bożena Pałubicka

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WIEDZY Z MATEMATYKI

CELE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH WIEDZY Z MATEMATYKI:

I. Rozwijanie sprawności rachunkowej
• Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych.
• Stosowanie reguł kolejności wykonywania działań.
• Stosowanie algorytmów dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia liczb wymiernych sposobem pisemnym.
• Szacowanie wyników.
• Obliczanie procentu z danej liczby.

II. Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
• Rozpoznawanie i rysowanie podstawowych figur geometrycznych.
• Rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i równoległych.
• Rysowanie, mierzenie odcinków i kątów.
• Posługiwanie się przyborami geometrycznymi.

III. Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki. [cel główny w tym roku]

• Rozwiązywanie zadań tekstowych.
• Korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel.
• Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola, objętości, zamiana jednostek.
• Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych.
• Posługiwanie się liczbami w prostych sytuacjach związanych z życiem codziennym.
• Obliczanie pól i obwodów prostokątów i kwadratów.

IV. Rozwijanie osobowości.
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości.
• Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
• Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów.

Magdalena Walczykowska

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WIEDZY Z NAUK PRZYRODNICZYCH

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych wiedzy jest ujawnianie uzdolnień uczniów oraz zmniejszenie skali niepowodzeń uczniowskich. Zajęcia pozwalają osiągnąć uczniowi sukces na miarę jego możliwości, a także wpływają na rozwój uczniów wykazujących zainteresowania w danej dziedzinie. Zajęcia te związane są z przedmiotem nauczania oraz z dyscyplinami nauk – fizyka, matematyka i pokrewne. Na zajęciach uczniowie otrzymują również pomoc w odrobieniu pracy domowej i wyjaśnieniu zagadnień trudnych i niezrozumiałych.
Ważną rolę na zajęciach odgrywa zasada wyzwalania motywacji do działania. Budzenie motywacji u dzieci jest niezwykle trudne i długotrwałe. Motywem do działania jest chęć zaspokojenia jakiejś potrzeby. Istotne jest więc, aby tą potrzebą stała się dla dziecka chęć zdobywania wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie.
Zajęcia pozalekcyjne wiedzy spełniają istotną funkcję:
• kształcącą,
• integrującą,
• rekreacyjno-rozrywkową.
W szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

Izabela Lewicka

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content